Hazafias beszéd-szoftver

Posted by
Csepeli György
>Az etnián név: Az „etnián” név õsi eredetû, jelentése a „mi nemzetünk”, melyet az etniánok önmagukjelölésére kezdettõl fogva alkalmaztak, hogy megkülönböztessék magukat mindazoktól, akik nem etniánok.
Jelképek: Etniánnak születünk, etniánként élünk és etniánként halunk meg. Az etniánságot az érzés és tudat egysége köti össze, melyet az etnián lét jelképei fejeznek ki.
Hit: .Az etnián címerben és nemzeti dalban az örök etnián küldetés visszahangzik, mely akkor született, amikor elhangzott az elsõ etnián mondat, s míg etniánul fognak beszélni a földön, mindig is érvényes marad.
Az „igazi” nemzeti érzések: Akibõl ezek az érzések hiányoznak, nem méltó az etnián névre, hiába igyekszik nyelvében, viselkedésében az etniánokhoz hasonul.
Nemzeti lényeg: Az etnián történelem legnagyobb tanulsága, hogy az etniánok mindig akkor voltak sikeresek és haladtak az élvonalban, amikor viszályaikat félretették és összefogtak.
Antropológiai karakterisztikumok: Az etnián fajta összetéveszthetetlen. Az etnián föld megtermi az etnián embert, aki más, mint a többi. Az etnián vonások méltán váltanak ki tetszést még azokban is, akik nem születtek etniánnak. A színetnián származás meglátszik az arcon, a szem nézésén, a test tartásán, nem is beszélve az ízes etnián beszéd utánozhatatlan hangzásáról. Etnián fajta és sors összetartoznak, és ezaz összetartozás eltéphetetlen.
Értékek: Mindabban, ami etnián, megtalálhatjuk ajóságot, az igazságot, a szépséget, csakhogy ezeket az értékeket az etnián lét árvasága folytán nehéz elismertetni az etnián világon kívül rekedtekkel. Akik nem etniánok, képtelenek értékeink méltánylására,mivel más nemzetekre érvényes mércéket vagy egyetemesnek hirdetett, valójában idegen szempontokat alkalmaznak.
Viszonyítás: Ez a kis nemzet számarányát messzemeghaladó mértékben képviselteti magát a világ kultúrájának, sportjának, alkotó szellemi életének élvo-nalában, sok szempontból joggal tarthat számot a „nagyhatalom” rangjára, melyet nem fegyverrel, kétes kereskedelmi manipulációkkal, öncélú gazdaságifejlõdéssel vívott ki magának a világban
.
Szupremácia: Az etniánok nem feledkezhetnek meg küldetésükrõl, mely vezetõ szerepet ró rájuk Európának abban a térségében, ahol élniük kell. Az etnián nemzet kiterjeszkedésének természetes határai között élve csak azt követeli magának, amit mások is természetesnek tartanak: a jogot a nemzeti élethez és biztonsághoz.
Geopolitika: A történelem során sokszor gyengébbnek bizonyultak a náluknál hatalmasabb erõkkel szemben, s védelmük érdekében jogosan folyamodak külsõ segítséghez, szövetségesek oltalmához, melyet joggal tarthatnak biztonságuk egyedüli biztosítékának.
Idézi: Jakab György, Közös történelem-különböző nézőpontok. Uj Pedagógiai Szemle , 2001. 10. (Forrás: Csepeli György (1992):Nemzet által homályosan.Századvég Kiadó, Budapest. 101–106.o.)