Kezdjük megtanulni az új megszólításokat

Posted by
Lelovics Ottó
>A FŐISPÁN MEGSZÓLÍTÁSA : MÉLTÓSÁGOS #főispán #méltóságos #méltóságosuram
Akkor kezdjük el megtanulni az új megszólításokat:
Szentséges: a Pápa (pl. Őszentsége XVI. Benedek), megszólításszerűen: Szentséges Atya!
Felséges: a király, királynő, királyné (Őfelsége a király; Felséges úr!).
Fenséges: a királyi család minden más tagja, (kivéve a mindenkori trónörököst. Ő: Felséges vagy Felség!)
Főmagasságú: a bíborosok (Őeminenciája, Eminenciás uram!) és a máltai (johannita) lovagrend nagymestere.
Főméltóságú: a Kormányzó, a Hercegprímás, a herceg és néhány mediatizált grófi család (mint pl. a Schönborn-Buchheim grófok és mások).
Nagyméltóságú: az érsek, a valóságos belső titkos tanácsosok, az I. osztályú érdemkereszt azon tulajdonosai, akik ki tüntetésüket a magyar királyi titkos tanácsosi cím létesítése előtt kapták, a miniszter, a Magyarországon akkreditált külföldi rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter; (a magyar követnek csak külföldön jár az excellenciás cím, belföldön akkor, ha a második fizetési osztályba tartozik): a Felsőház elnöke: a Kúria elnöke: a Legfőbb Állami Számvevőszék elnöke: a tábornoki kar tagja altábornagytól felfelé.
Méltóságos: a püspök, a Képviselőház elnöke, a követ, a kúriai bíró, a közigazgatási bíró, a vezérőrnagy és az ezredes, az államtitkár, a miniszteri osztályfőnök, és a miniszteri tanácsos; Budapest székesfőváros főpolgármestere, a főispán, az alispán, a törvényhatósági joggal felruházott város polgármestere, a főkapitány és főkapitány-helyettes, a tankerületi főigazgató, az Ítélőtábla elnöke, és az Ítélőtábla tanács elnök, a koronaügyész és a koronaügyész-helyettes, a pénzügy igazgató, mindazok a főiskolai tanárok és köztisztviselők, akik a III., IV. és V. fizetési osztályba tartoznak, példáúl a főigazgató, a MÁV-igazgató; a Posta és a Távírda igazgató stb., a császári és királyi kamarás, a gróf, báró, a volt Főrendiház tagjai, a Felsőház tagjai, az udvari tanácsos, a kormányfőtanácsos, az igazságügyi, kereskedelmi, gazdasági, egészségügyi főtanácsos.
Nagyságos: a plébános; az alezredes és őrnagy; a miniszteri osztálytanácsos; az ítélőtáblai bíró; az országgyűlési képviselő; a királyi tanácsos, a kormánytanácsos; az igazságügyi, kereskedelmi, gazdasági, egészségügyi tanácsos; általában véve mindazok, akik a VI. fizetési osztályba tartoznak.
Nemzetesek: a Vitézi Rend tagjai (például: nemzetes és méltóságos).
Főtisztelendő: a katolikus pap (például: Nagyságos és főtisztelendő úr)
Főtiszteletű: a protestáns püspökök
Tisztelendő: a katolikus káplán, segédlelkész és a rabbi.
Nagytiszteletű: a református, evangélikus lelkész: ha parókiája van.
Tiszteletes: protestáns segédlelkész.
Kegyelmes: minden további értelmiségi foglalkozású társadalmi réteg.
Tekintetes: minden további kétkezi foglalkozású, önálló munkavégző mester ember, iparos.