M. G. Sarfatti: Mussolini élete (részlet)

Posted by

Hogy alakult ki egy új hit? Hogy keletkezik egy legenda? E két jelenséget közvetlen közelből szemléltem, de a titkos kristályosodási folyamat ma talán még rejtélyesebb szememben, mint annak előtte. Két esztendővel hivatalos megalakulása után a fasizmust már maga a megteremtője is „nagyon távoli”-nak tekintette, olyan valaminek, amit „mítosz és legenda” övez.

Mussolini akkor így nyilatkozott róla: „A fasizmus, a mi árja, Földközi-tengeri fajtánk mély, örökkévaló ösztönéből született akkor, mikor legkomolyabb létérdekében támadták meg. Én magam, aki ezt az élettől duzzadó tömörülést megteremtettem, olykor magam is érzem, hogy azokat a szerény határokat, melyeket eléje szabtam, azóta rég túlhágta.

Tény, hogy olyan programja, melyet – mondjuk – a 2000. esztendőben kellene megvalósítania, nincsen, a fasizmus napról napra építgeti az épületét, akaratból, tűzből.”

Mikor Aldo Settét temették, azt a milánói fiatalembert, akit azért mészároltak le, mert fasiszta volt, első ízben láttam, hogy a katonailag szervezett fasiszta osztagok végigvonultak a városon, a temetőben – négyszöget alkotva – fölálltak a sír körül s egy vezényszóra egyszerre csöndesen letérdepeltek. Pár pillanatig mintegy elmélyedtek, magukba szálltak. Majd egy trombitajelre hirtelen talpra szökkentek, éppily csöndesen a koporsó felé nyújtották karjaikat, hogy elesett barátjuknak régi római módra megadják a végső tisztességet és mikor a Vezér katonásan megszólította a halottat: „Aldo Sette bajtársunk!”, a tömeg egyszerre, egy emberként rivallt vissza, a bajtárs helyett, aki haló porában is a zászlót szolgálja: „Jelen!”

Mussolini katonái között

Mindenki könnyezett. Azután a fasiszta csapatok hadinótákat énekelve, harsonák zengése közben visszatértek a városba.

A „római üdvözlés”, mely abból áll, hogy jobb- vagy balkarunkat katonásan kinyújtjuk, fejünket hátravetjük, Mussolini régi szokása volt, ő ezt nem régiségtani könyvekből tanulta, mindig így üdvözölte híveit.

A régi római hadsereg egyes elnevezései, beosztásai szintén lábra kaptak.

Ösztönösen, anélkül, hogy régieskedtünk volna, légiók keletkeztek, katonáink kis zászlócskákat viseltek, voltak manipulusaik, főmanipulusaik, centurióik, consuljaik, triariusaik s hármasával, gyorsított meneteléssel haladtak, nem úgy, mint a régi, zavaros, lassan lépkedő alakulatok, vagy a szocialisták ide-oda ámolygó, rendezetlen tömege. A hamis, gépies Egyenlőség elve, mely szerint se Isten nincs, se Vezér, megbukott, az egykori sültporosz szocializmus kétségtelen vívmányaival együtt a múlté lett s új rangsor új fegyelem jött létre. A fasizmusból természetesen fejlődött ki nem a tarthatatlan Egyenlőségnek, hanem a mély testvériességnek elve s jelképe a fekete ing, mely azt jelenti, hogy az egyenlők között mindenki első. Garibaldi vörös ingét tehát követte a fekete. A vörös inget városi, falusi kézműveseink régtől fogva úgy tekintették, mint a háborús erények jelképét.

Ezzel szemben a fekete ing hasonló harci kedvet követel, de sokkal komolyabb áldozatot, úgy viszonylik a vöröshöz, mint a mai tettre kész, néma fegyelem a negyvennyolcas háború regényes, egyéni lendületéhez. Egyébként a fekete ing viselése csak akkor vált kötelezővé, mikor a fasiszták között már önmagától is meghonosodott.

A fasizmus szellemi, formai kialakulására erősen hatottak a háborús rohamcsapatok. Tőlük vett át egyes vezényszavakat, így például ezt: „A noi” (hozzánk, utánunk), mellyel a lövészárokból kiugró katona hívta a többieket, aztán a rohamkés szimbólumát s a fasizmus himnuszai: a „Giovinezzá”-t.

Egy napon azt is észrevettem, hogy bizonyos hajviseletet – bizonyos hajviseletet – a hajat erősen hátrakefélik – „fasiszta frizurá”-nak hívnak. De a fasisztát tekintetéről, járásáról, arckifejezéséről is föl lehet ismerni, anélkül, hogy gomblyukában bármi jelvényt hordana. Fasiszta divat keletkezett, fasiszta stílus, sőt megteremtődött a fasiszta külső, testi típusa is.

Fordította: Kosztolányi Dezső

Margherita G. Sarfatti: Mussolini élete
Fordította: Kosztolányi Dezső
A kísérő tanulmány szerzője: Bíró-Balogh Tamás
Európa Könyvkiadó, Budapest, 2021
400 oldal, teljes bolti ár 4599 Ft