Buzkasi

Posted by

Ez egy más ország, ez egy más nép, ez egy más kultúra. Negyven évvel ezelőtt (uram Isten!)  bejártam az országot, riportsorozatot készítettem az utazásomról. Ez ennek a sorozatnak egyik darabja. Azért választottam, mert sokat elárul egy nép lelkületéről.
Buzkasi meccs volt, Afganisztánban. 1981-ben. Negyven éve.

Kabulban, anno

Kereszty András
>Hétfő
kora délután a kabuli köz­ponti stadionban. A pályát mint a bikaviadaloknál magas deszkapalánk rekeszti el a nézőtértől. Annak egyik végén’, magas rúdon hófehér zászló. A másikon’ három krétakör. A tömeg most még a kapukon kívül van, egymásnak feszülve dőlnek a rácsra az emberek. Vegyes öltözékük öltöny, katonaruha elárulja: ez össznépi szórakozás. Odabent a lova­kat járatják a csapatok, egy kampón összekötözött lábú, lefejezett borjú lóg. Nemsokára ez a borjú lesz a „labda”. Buzkasira készülnek.
A buzkasi Afganisztán futballja, lovaspólója, bikaviadala. A sport. Szabályait egy perc alatt megtanulja a látogató. Több csapat van egyszer­re a nézőtéren, a három krétakör kö­zül a középső legnagyobba teszik le a néhai borjú tetemét, ezt kell elra­gadni, s a zászlót megkerülve letenni a két kisebbik kör valamelyikébe. Kézzel csak a borjúhoz lehet nyúlni, az ellenfelet lelökni, lerántani a ló­ról tilos, a lovast csak lóval lehet akadályozni.
A mai nap a bajnokság első nap­ja. Egy héten át folytatódik, erre a megnyitóra nem árulnak jegyet, va­lamennyi néző meghívott. Külföldi vendégek, diplomaták, a kitűnt leg­jobb katonák, az ifjúsági szerveze­tek, a szakszervezetek, a párt akti­vistái. Kabuliak és vidékiek. Holnap­tól az léphet a stadionba, aki meg­váltja a húsz afgánis (10 forintos) je­gyet.
Zászlóvivők lóháton
Amikor megnyitják a kapukat, olyan a látvány, mintha gyakorlatoz­nának: hány perc alatt lehet megtöl­teni a stadiont? Én négy percre be­csülöm az időt, míg a minden irány­ból beözönlő tömeg elfoglalja helyét.
Katonazenekar rúgtat be, majd zászlóvivők jönnek, ugyancsak lóhá­ton. Minden együttesnek külön színe van: egyszínű sárga, vörös, zöld, kék, lila, fehér, fekete. Jön Balkh csapa­ta, egyforma pej lovon, buzkasi öltö­zékben: erős csizma, vattával párná­zott nadrág, rövid kabát, szőrkucsma. Mögöttük szürke lovon, bordó ruhá­ban Badakhsan. Akkora legények, hogy szinte földig ér a lábuk. A buz­kasi nem a gyengék szórakozása, be­mondják, hogy a borjú 45 kilós (fej nélkül), ezt kell fél kézzel, a lovon vágtatva, cipelni, ezzel kell adogatni, „gólokat” elérni. És jön Khunduz, Fharjab, Janzjan, Samangan, Baghlan legénysége. Valamennyi ló, ez jól tu­dott Afganisztán-szerte, kiválóan idomított. Két-három évig tanítják őket. A térd könnyed nyomására le­ereszkednek a földre, hogy a gazdá­juk felvehesse a borjút, habozás nél­kül támadnak meg lószokással el­lentétben más lovakat, megtanul­tak a testükkel viaskodni, és a leg­nagyobb kavarodásban is átlépik a földre bukókat.
Ehhez képest elég vadak ezek a lovak. Toporzékolnak, ágaskodnak, nemigen akarnak beletörődni abba, hogy a katonazenekar mögött egye­nes vonalban fel kellene sorakoz­niuk. Nem pihenni jöttek, hanem versenyezni.
Kicsit még várni kell, a díszpáholy mikrofonjánál Szultán Ali Kestmad miniszterelnök-helyettes beszél. Az afgán forradalom eredményeiről szól, az ellenforradalmárok elleni sikerek­ről, a konszolidációról. A lovak to­porzékolnak, várják a verseny kez­detét, néhány lovas lelép a nye­regből, sétáltatja állatát.
A buzkasi a vidék sportja. Persze nyugodtan mondhatni, hogy Afga­nisztáné. Hiszen a lakosság 90 száza­léka vidéken él. Hatalmas mezőkön
sokszor teljes napon át játsszák a buzkasit a környező falvak lakói. A pálya csak itt a stadionban ilyen korlátozott, másutt a mező széle csu­pán a partvonal.
Nazar Bahammad Khabir Mazari, a főbíró jelt ad. öt percig semmit sem lehet látni, a középső körben heverő borjú körül hét csapat legénysége to­lakszik. Csak a por száll föl, a kiál­tások, meg a lónyerítés. Elképzelhe­tetlennek tetszik, hogy valaki ebből a tömegből egyszer kivágtasson. És mégis így lesz, de a vágta rövid, a diadalmas lovat nekiszorítják a pa­lánknak, s a dulakodás kezdődik elöl­ről. Közvetlenül előttem van a lófe­jek, a lónyakak, játékos kentaurok kavarodása, látni, hogy a vörös ru­hás csapat egyenként benyomul a körbe, nyomja szét a többieket, lán­cot alkot, segíti az egyik fiút, hogy a borjú lába után kapjon. Csapatjáték ez, de nem a könnyed, lágy játékok közül való. Nézem az egyik lovast, bal kezében a borjút viszi, szinte víz­szintesen kidől a másik irányba a nyeregből, és testével tartja távol azt a harminc lovast, aki a közelébe fér­kőzött. Fél kézben 45 kilóval így vág­tázni, cirkuszi lovasmutatványnak is beillik.
Badakhsan óriásai verhetetlenek. Az első órában ők és Samangan sze­rez pontot, a második órában ők és Bahglan. A harmadik félórában már csak ők bírják erővel, két pontot sze­reznek még.
Már sötét van, amikor vége a mér­kőzésnek. Néhány hónappal ezelőtt ez a sötét elnéptelenedett utcákat, lezárt redőnyöket, katonai járőröket jelentett. Most a közönség hazasétál. A város amúgy is tele van sétálók­kal, a boltok nyitva, a kis műhelyek­ben dolgoznak, a keleti szőnyegek a kereskedések előtt még az utcán fek­szenek, hadd koptassák, hadd érlel­jék az árut az arra járó gyalogosok és az autók. A szőnyeg akkor kapja meg színét, igazi fényét, ha már le­jött róla a felső fedőszőrzet. Járom az utcákat, sok a sétáló még este 9 órakor is, még ott is, ahol nem ég a közvilágítás. A kijárási tilalom 10 órakor kezdődik.
Kabulban az élet normális. Min­dennapi. Igaz, több a katona, mint valamikor békeidőben lehetett. Af­gán katonák. Szovjeteket csak a re­pülőtéren és az elnöki palota körül látni.
Más a jó, más a szép
A Csirke utca sarkán egy kis né­met vendéglőben sült kolbász, savanyú káposzta és sör mellett egy hosszú idő óta Kabulban lakó európaival beszélgetünk.
Hallom, tegnap járt a buzkasin. Hogy tetszett?
Kemény sport mondom.
Igen. Európai ízlésnek túlságo­san is az. De ilyen ez az ország. La­kói kemény, hegyi emberek. Afga­nisztán nemcsak azért más, mert isz­lám ország. Mások itt a hagyomá­nyok, más a gondolkodásmód. Mást jelent a jó, a szép, a hősies, mint Európában.
Ügy küzdöttek, mintha harcol­nának mondom.
Vidéken még ennél is kemé­nyebben csinálják. Harcos nép az af­gán. Illetve az afganisztáni. Hiszen itt dárik, beludzsok, üzbégek, tadzsikok, pandzsábiak élnek. A harc a népek, törzsek, nemzetségek, csalá­dok között évszázadok óta folyik. Az utak mindig bizonytalanok voltak errefelé. Most legalább a nemzetisé­gek közötti ellentétek csökkentek.
A buzkasijáték napján találkoz­ttam Babrak Karmallal, a párt és az ország vezetőjével. Lényegében meg­szűnt az ellenállás az országon be­lül mondta. Néhány nehezen megközelíthető helyen tevékenyked­nek még ellenforradalmárok, de a katonai helyzet az elmúlt évben ha­talmasat javult. Az új afgán hadse­reg alakulatai mind jobban állják a tűzpróbát.
A televízióban fiatal kabuli had­nagy nyilatkozik. Gyerekképe van. Azt magyarázza, hogyan szabadítot­tak ki két gyereket az emberrablók fogságából. Hat hónappal ezelőtt ra­bolták el egy Kabultól 12 kilométer­re levő faluból a 4 éves Hasszánt és az 5 és fél esztendős Azizt. Százöt­venezer font váltságdíjat követeltek a szülőktől, a gyerekruhákat egyen­ként küldték haza, minden kis cipő, kis ing mellé fenyegetést tűzve.
A gyermekek egy külvárosi ház­ban voltak bezárva, a szomszédok figyeltek fel arra, hogy a máskor lakatlan épület körül megszaporodott a mozgás. A katonaság pakisztáni és kínai fegyverek tucatjait találta ott. A váltságdíj egy ellenforradalmár csoport élelmezésére kellett.
Megváltozott hangulat
Afganisztán első nőkonferenciáján beszélgetünk vidéki küldöttekkel, a fővárosban dolgozó pártmunkások­kal.
A helyzet megnyugvása egy­részt az új vezetés politikájának kö­szönhető, most mindenki normális életet élhet, kivéve persze azokat, akik fegyvert fognak a rendszer el­len. Másfél évvel ezelőtt még.az is rettegett az őrjáratoktól, a letartóz­tatástól, a házkutatástól, a börtöntől, aki semmit nem tett. A baloldaliak­nak még több volt a félteni valójuk. Most, aki nyugalomra vágyik, meg­találja ezt a nyugalmat. A lakosság jelentős része aktívan támogatja a vezetést, a többi pedig felismerte, hogy a mostani nyugalom az ő ér­dekében is áll. Dolgozhat, keresked­het, békésen együtt lehet a család­jával. A közhangulat határozottan az ellenforradalmárok ellen fordult, mert kegyetlenek, fanatikusak; ha rajtaütnek egy falun, első dolguk, hogy a falhoz állítják az értelmisé­get. Lelövik nemcsak a község veze­tőit, hanem a tanítókat, az orvosokat is, mondván, aki megőrizhette állá­sát, az kollaboráns. Valósággal ret­tegnek tőlük a távolabb eső vidéke­ken.
Aki vidéken dolgozik, az még most is kockázatot vállal?
Igen. A kockázat nem akkora már, mint volt, de kockázat. Sok társunkat elvesztettük.
Ezt egy 25 éves lány mondta, Ka­bultól 150 kilométernyire, tanítónő. Kolléganőjét egy hónappal ezelőtt egy faluba hatoló banda megerősza­kolta, és meggyilkolta.
Másnap reggel a szállodaportás buzkasijelmezben. Vadonatúj sárga vattaruhában, szőrmekucsmában. Ba­jusza kipödörve.
Remekül fest mondom. Maga is játszik talán?
Sose játszottam. De a vendégek szeretik, ha így vagyok öltözve. Meg­vettem a ruhát, mert egész héten lesz buzkasi. Ez nagy dolog. Nem is tudja, milyen nagy dolog Afganisz­tánban a buzkasi.

1981. február 13-i írásom a Népszabadságban