Gyorsuló idő

Posted by

Kuthi Csaba

>Meglepő módon megborult a világ. Méghozzá attól a közkinccsé lett felismeréstől, hogy hovatovább már nincs magánszféra (privacy), miután kiderült a cybertech ama képessége, hogy előtte nincs többé bezárt ajtó, becsukott ablak, elsötétített otthon. Mindannyian ki vagyunk téve azoknak a többség által érthetetlen és felfoghatatlan – úgyszólván földöntúli – erőknek, amiknek a működését nem értjük, azokat nem vagyunk képesek ellenőrizni, és hovatovább észre sem vesszük azt a befolyást, amit környezetünkre, életünkre, cselekedeteinkre gyakorolnak. Sőt azt sem vesszük észre, ha nemcsak ezekre a racionális elemekre terjesztik ki befolyásukat, hanem azokra az irracionalitásokra is, amiket elképzelni már nincs elég intellektuális kapacitásunk. És itt van a baj. Felgyorsult az idő.

Ilyenformán jogosan képzelhető el, hogy elérkeztünk annak a kornak a küszöbére, ahol, és amikor az ember, mint biológiai entitás, de maga az emberi társadalom is, mint az emberi kapcsolatok hálózata és szövedéke, eljutott abba az állapotába, hogy természetes fejlődési katalizátorának, a gondolkodásnak alkalmazkodási sebessége, adaptív képessége már nem képes követni az információk mennyiségének és minőségének változási gyakoriságát. Ennélfogva nem képes többé intellektuálisan felvenni az ennek nyomán kialakult társadalmi kényszerek által egyre nagyobb mennyiségben és gyakorisággal rázúduló állapotváltozások kihívásait. Intellektuális kapkodás és tudati zavarodottság áll elő. Gyorsul az idő.

Ha ezt az okfejtést kiindulópontnak elfogadjuk, akkor nem lehetetlen annak a társadalmi állapotnak a létrejövetele, ahol a közösségben élő emberek túlnyomó többsége intellektuálisan képtelen lévén követni a változásokat és értelmileg befogadni az életüket érintő újabb és újabb kihívásokat (klímaváltozás, menekültkérdés, gender, stb.), gondolkozásilag elkényelmesedvén, egy intellektuálisan beszűkült, úgyszólván zárt tudatú állapotba kerülnek és kiszolgáltatottá válnak a legprimitívebb, agresszív emocionális manipulációknak.

Ezt eddig is úgy érték el a politikai influenszerek, (opinion leader, diktátor, despota, stb.), hogy tudatosan információ-szegénységben tartották alattvalóikat (titkosítás, titkolózás, tagadás, hárítás), miáltal könnyen manipulálhatóvá tehették gondolkodási tartományukat. Ami egyenes úton vezetett a döntésképesség befolyásolásához, azaz a hatalmi (politikai) manipulációhoz. Ezzel a technikával lett lehetséges létrehozni a tömegek intellektuális és tudati zavarodottságának azt a fokát, amikor a legkisebb intellektuális ellenállás irányában sikerült primitív emocionális eszközökkel (ellenségképzés, agresszív nacionalizmus, gyűlöletkeltés) ideiglenesen, vagy tartósan megtévesztett állapotba hozni és tartani az alattvalókat hatalmi hazugságok hálójával.

Így jöhetett létre évek során az a helyzet, amikor a diktátor és consigliere-i információval jól ellátott szűk csoportja a gondolkodási képességétől tudta és szándéka nélkül, sőt ellenére észrevétlenül leszegényített, sőt teljesen megfosztott társadalmat, vagy annak nagy többségű lakossági halmazát tartósan a manipulálhatóság állapotában tudta tartani.

A közkeletű nevén agymosásnak nevezett metódus így eredményezhette azokat az elszomorító jeleneteket, amikor ősz hajú matróna és aggastyán, alázatosan hajbókolva csókolt nyilvánosan kezet a diktátornak. Ami a személyiség teljes önfeladására, az emberi méltóság, a racionális gondolkodási képesség tökéletes hiányára utal.

Akárcsak keresztnevének önfeledt skandálása, a hamis nemzeti konzultációk, ostoba népszavazás és militáns békemenetek.

Ide jutottunk.