Az aradi vértanuk utolsó szavai

Posted by

A magyar köztudatban az alábbi mondatok sokáig mint hiteles, a vértanúk által kivégzésükkor valóban elmondott szavak éltek. A valóság az, hogy e mondatok később, stílusuk alapján a 19. század vége körül, ismeretlen szerző által elképzelt mondatok. A kivégzés napjáról számtalan, sok esetben a szemtanúk által lejegyzett feljegyzés és visszaemlékezés maradt fenn, azonban ezek egyike sem említi e mondatokat, szerintük a vértanúk némán mentek hóhéraik elé. Nem idézi e mondatokat Gracza GyörgyAz 1848–49-iki magyar szabadságharcz története című,[6] 1894-ben megjelent monumentális, öt kötetből álló munkája sem, aki pedig a kivégzés előtti éjszakát és a kivégzés napját percről percre, szemtanúk visszaemlékezéseit felhasználva közli. A költött mondatok:

Aulich Lajos(1793-1849)némethonvéd tábornok”Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”
Damjanich János(1804-1849)szerbhonvéd tábornok”Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”
Dessewffy Arisztid(1802-1849)magyargróf, honvéd tábornok”Tegnap hősök kellettek, ma mártírok. Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”
Kiss Ernő(1799-1849)örményhonvéd altábornagy”Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”
Knézics Károly(1808-1849) horvát honvéd tábornok”Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”
Láhner György(1795-1849)német honvéd tábornok”Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”
Lázár Vilmos(1815-1849) örmény honvéd ezredes”Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”
Leiningen-Westerburg Károly(1819-1849 )német gróf, honvéd tábornok”A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”
Nagysándor József(1803-1849)magyar honvéd tábornok “De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”
Poeltenberg Ernő(1808-1849) osztrák lovag, honvéd tábornok”Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”
Schweidel József(1796-1849 )magyar (német???)honvéd tábornok”A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”
Török Ignác(1795-1849 )magyar honvéd tábornok”Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”
Vécsey Károly(1803-1849) magyar gróf, honvéd tábornok”Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”