A megduplázódott jogrendszer kihatása a demokráciára

Posted by

Pokol Béla

A jog korábbi bejegyzésemben vázolt megduplázódása a politikai rendszer bizonyos fokú megduplázódását is jelentette. Megmaradt a sok millió állampolgár választásai által működtetett demokrácia rendszere az ennek alapjait jelentő többpártrendszerrel és a parlamenti többségi törvényhozással, ám mellette az alkotmány néhány oldalas szövegére és ennek a absztrakt deklarációira illetve alkotmányos elveire támaszkodó – és ezt szabad értelmezéssel kibontó – alkotmánybírósági döntések rendszere egy másik társadalomirányítási rendszert is létrehozott.
Ez a rendszer egyes országokban egyes időszakokban nem kerül aktiválásra, de nyugalmi állapotban látensen azért tovább létezik. E második rendszer nem mint nyílt küzdelmű alternatívaválasztás adja meg a társadalomirányítási döntéseket, hanem semlegesen mint egyszerű jogértelmezési végeredményeket, melyek indokolása igazi jogászi módon mint az alkotmányból való kényszerű és eltérést nem engedő levezetést igyekszik ábrázolni a meghozott döntéseket.
Ténylegesen persze ezek a döntések a legnyíltabbak a végső kialakításukat tekintve, és ezért egy egész befolyásolási mechanizmus épült ki az átfogó Nyugat civilizációs térségének országaiban, mely az ezekben összefonódott szellemi körökben (főként a jogelméleti, nemzetközi jogi, alkotmányjogi és politikai filozófiai közösségekben) az egyes országok alkotmánybíróságainak értelmezését egy közös pályára igyekszik állítani.
Ez a közös értelmezési pálya bizonyos lehetséges értelmezéseket preferál, másokat pedig megtilt. Ennek része a különböző országokból származó egyes alkotmányjogászok, nemzetközi jogászok, jogelméleti teoretikusok hálózatának kiépítése globális alapítványhálózatok és agytrösztök szervezésében, mely tartós hálózatok résztvevői rendszeres egyeztetéseken és konferenciákon angol nyelvű kötetekben összegzik a „szakma” kötelezőnek deklarált alkotmánybírósági értelmezési módjait és formuláit. De ugyanígy része ennek a különböző nemzetközi tanácsadói testületek felállítása, melyek aztán az előbbi alkotmányértelmezési hálózat „szakmailag ajánlott” értelmezéseinek betartását ellenőrzik az egyes országokban.
Ezek aztán, ha ebben problémát találnak, és felhívásukra nem történik meg a hálózathoz igazodás, akkor különböző gazdasági szankciók kilátásba helyezésével – segélyek, támogatási pénzek, vagy az uniós országok esetében kohéziós alapokból származó pénzek megvonása – történik meg az adott országon belüli társadalomirányítás megváltoztatására kötelezése.
Ez a közös értelmezési pálya pedig zömmel olyan értelmezési módokat jelent, mely a nagybefolyású globális uralmi csoportok érdekeinek és jövővízióinak szolgálatába igyekszik állítani a különböző országok alkotmánybíráinak értelmezését. Európában ezt jelenti a Velencei Bizottság, melynek elvileg csak tanácsadó szervnek kellene lennie a statútuma szerint, de az EU hatalmi szervei ezt mint a tagállamok (elsősorban a kelet-európaiak) közjogának legszorosabb ellenőrzőjét alakították át, és tanácsadása az érintett országok közjogi intézményeinek mikéntjére inkább szankciók kitűzése melletti kötelezést jelent.
Így ez a kettős politikai rendszer egyrészt az országon belül domináns körök demokratikus, választásokon szentesített uralmát, másrészt a globális uralmi körök – zömmel az összefonódott globális nagytőkés csoportok – hatalmi törekvéseit feszíti egymásnak. A jogrendszer vonatkozásában ez a hatalmi küzdelem pedig a törvényhozási jog és az alkotmányszöveg valamint ennek soktízezer oldalas alkotmánybírósági döntésgyűjteményekkel konkretizált alkotmányi jog kettős rendszerében csapódik le. Vagyis nemcsak a politikai rendszer duplázódik meg a demokrácia és a jurisztokrácia hatalmi mechanizmusaiban, hanem ez átgyűrűződik a jogrendszer megkettőződése felé is.
Ám ha az elemző a szeme elé kapja, hogy pl. Magyarországon úgy vezették be 1990-ben az alkotmánybíráskodást, hogy az csak a Országgyűlés törvényhozását és az ennek alárendelt jogalkotást ellenőrizte, de a bírói döntéseket nem, és csak a 2012-ben hatályba lépett új Alaptörvény terjesztette erre ki ezt az ellenőrzést, akkor felmerül az alkotmánybíráskodás politikát és jogot megkettőző természetének analitikai felbontási lehetősége.
Még a politikai hatalmi küzdelmeket is alig kettőzi meg a bevezetett alkotmánybíráskodás – mutatja a lengyeleknél a kezdeti szerény jogkörű alkotmánybíróság -, ahol a törvényt alkotmányellenesnek minősítő alkotmánybírói döntés után még az ottani parlament, a Szejm következett, és ha ez a megismételt döntésével megerősítette az alkotmánybírák által alkotmányellenesnek minősített törvényt, akkor ez lenullázta ennek hatását. Így lényegében csak kötelező jogi tanácsadásként lehetett felfogni az alkotmánybírák tevékenységét, de erre nem lehetett felépíteni a demokratikus törvényhozási többségre alapozott politikával szembenálló alkotmányértelmező politikai gépezetet.
Ezzel szemben, míg Magyarországon 1990 és 2011 között a bíráskodást és így a jog belső szerkezetét kivonták az alkotmánybíráskodás ellenőrzése alól, addig a törvényhozás és a tágabb jogalkotási szféra felett a legszélesebb alkotmánybírói ellenőrzését valósítottak meg. Ennek hatására így, miközben a jogban szinte semmilyen megkettőződési tendenciát ez nem produkált, addig a politikai rendszer hatalmi küzdelmeit a legmarkánsabban megduplázta.
Különösen a szabad választások első parlamenti ciklusában 1990-94 között szinte polárisan egymással szembenálló hatalmi tömböt jelentett egyrészt az országgyűlési konzervatív kormánytöbbség, másrészt az alkotmánybírák mögé beállt szocialista/balliberális ellenzéki tömb, és az utóbbi a kormánytöbbség törvényeinek tömegét megsemmisítve triumfálni tudott az ország politikájának meghatározásában. Ekkor a nagyhatalmú magyar alkotmánybírák a döntéseik indokolásaiban a törvényhozást kötelezve befolyásolni tudták ugyan a jog belsejét is valamennyire, ám ez megmaradt a jogágak hagyományos jogdogmatikájának ellenőrzése alatt, és a törvényeknek a jogdogmatikára alapozott értelmezését végző felsőbíróságok kezében. Az alkotmányi jog így nem a jog belseje felé tudott hatást kiváltani, hanem inkább a törvényhozás politikai céljainak korlátozása és meghatározott irányokba terelése terén. Ekkor az alkotmánybírósági döntéseket érthetően nem a bírák és az ügyvédek tanulmányozták, hanem az egyes pártok jogpolitikusai és a minisztériumok törvényelőkészítő részlegei.
A jogrendszer megkettőződése felé eltolódást Magyarországon csak a 2012-ben hatályba lépett új Alaptörvény és az ennek alapján kiadott új alkotmánybírósági törvény hozott létre.