Segédlet Dr. Schmidt Mária történésznek, kutatása tárgyában

Posted by

Serény Péter
A Terror Háza főigazgatójának nyilvánvalóan ragyogó a szakmai emlékezete. Például egy bizonyos, sokak által kommentált amerikai interjújában még azt is megemlítette, hogy Soros Tivadar (Soros György atyja) az I. Világháború idején katolikusként szerepelt valamely nyilvántartásban, ami őbenne kétséget ébresztett nevezett személy zsidóságát illetően. Azt mondta, képtelen ötlet hogy valaki az 1930-as évek idején visszatért volna az izraelita vallásra, akkoriban ugyanis ennek (bizonyos németországi és magyarországi törvények miatt) éppenséggel az ellenkezője volt a gyakori. Magam sem a tárgynak szakértője, sem a történettudománynak művelője nem vagyok, mezei és kíváncsi magyar laikusként tisztelettel megosztok egy bárki számára hozzáférhető forrást a Főigazgatónővel. Ott minden kétséget kizáró hivatalos választ kaphat fent említett kétségére.
A forrásra az Arcanum Digitális Tudománytárban bukkantam, ahol a 20. században (is) megjelent sok időszaki kiadvány évfolyamai olvashatók digitalizált hasonmás formában. Az ajánlható forrás pedig a Budapesti Közlöny nevű lap, nevezetesen annak 1944. május 31-i keltezésű száma. Ennek 6.-13. oldalán szerepel egy lista, e címmel: „A Budapesti Ügyvédi Kamara közhírré teszi, hogy a Kamara választmánya 1944. évi április hó 14. napján tartott teljes ülésében a zsidók ügyvédi működésének megszüntetése tárgyában kiadott 1.210/1944. M. E. számú rendelet 5. és 6. §-a alapján a Budapesti Ügyvédi Kamaránál vezetett: 1. ügyvédek névjegyzékéből jogerőben törölte a következőket:” Dr Soros Tivadar neve a közlöny 13. oldalán, az abc rend szerinti helyen szerepel. { Az 1. számjegy nem tévedés, további sorszám alatt tüntetik fel az ügyvéd-jelöleket, stb. – A szerk.} Az idézetben szereplő 1.210/1944. M.E. számú rendelet, melyet a Budapesti Közlöny 1944. március 31.-i számában, a 2. oldalon, úgyszintén el lehet olvasni, e címet viseli: „A m. k!r. minisztériumI 210/1944. M. E. számú rendelete a zsidók közszolgálatának, és közmegbízatásainak, továbbá ügyvédi működésének megszüntetése tárgyában.” Utóbbival a III. rész foglalkozik: „III Az ügyvédekre vonatkozó rendelkezések. 5. §. Ügyvédi kamarába zsidót felvenni nem lehet. Az ügyvédi kamarák névjegyzékébe a jelen rendelet hatálybalépése előtt bejegyzett zsidó ügyvédeket a kamara választmánya az 1944. évi május hó 31. napjáig a névjegyzékből törölni köteles. A határozat ellen tizenöt nap alatt fellebbezésnek van helye az ügyvédi kamarák országos bizottságához azon az alapon, hogy az érdekelt személy nemzsidó vagy a jelen rendelet 9. §.-ában megállapított kivétel alá esik. Az egyéb alapon előterjesztett fellebbezést a választmány hivatalból visszautasítja.” A tagok közül való törléssel kapcsolatban az ügyvédi kamarát és megyei szervezeteit jelentési kötelezettség terhelte. Mint a listán a Dr. Soros nevét tartalmazó sorban (l. illusztrációnkat:) szerepel: „irodagondnoka: Dr. Lászy Pál”, megjegyzendő, hogy a rendelet értelmében e hivatalosan kinevezett személyek feladata a megszüntetett ügyvédi praxisban keletkezett iratok és egyéb dokumentumok rendezett átvétele volt.
Függetlenül attól, hogy ki mint vélekedik bárkinek a felekezeti hovatartozásáról, Dr. Soros Tivadart a fent idézett lista szerint 1944-ben mindenképpen törölték az ügyvédi kamara tagjainak listájáról. Ez legalább is, laikus olvasatban azt jelenti, „zsidónak minősülő személynek” tekintették. Utóbbinak a részletes meghatározása a nürnbergi faji törvények náci precizitású ismérveit, a hazai viszonyokra alkalmazva, a magyarországi faji törvényekben és mellékleteikben, több oldalnyi (!) paragrafus-részletezéssel megtalálható az Arcanum adatbázisában, illetve, a csatlakozó Hungaricana digitalizált törvény- és rendelet tárban.
Ami a Főigazgatónő Dr. Soros Tivadar felekezeti hovatartozását illető kétségeinek felvetését illeti, a kommentátorok általában tudományon kívüli (politikai) megfontolásokat gyanítanak. E kommentárok kommentálása helyett, az olvasó szíves figyelmébe ajánlom a Dr. Schmidt Mária internetes oldaláról a téma tekintetében a Főigazgatónőnek a kutatói gyakorlatára utaló részleteket:
ADALÉK
Dr. Schmidt Mária Életrajzából (Forrás: https://schmidtmaria.hu/eletrajz )
„Kutatási terület. A magyar zsidóság története 1918-tól. Magyarország története a diktatúrák alatt. Diktatúrák a XX. században” Ösztöndíjak alcím alatt, 1980-1989-ből és csak az amaz évtizedben zárultakat idézve: „1980 Osztrák állami ösztöndíj a bécsi egyetem Kelet-Európai Intézetében (4 hónap). 1985–1988 Három éves kutatási ösztöndíj a magyar zsidóság 20. századi történelmének tanulmányozására az MTA-Soros Alapítványtól, témavezető: Dr. Ránki György. 1986 májusa Kutatási ösztöndíj az Oxfordi Egyetem St. Anne és St. Anthony Kollégiumok közép-kelet-európai modern zsidó történelemmel foglalkozó intézetében. 1987. október–november Kutatási ösztöndíj a Jeruzsálemi Yad Vashem magyar holokauszttal kapcsolatos anyagának tanulmányozására. 1988–1989 Egy éves kutatási ösztöndíj az MTA-Soros Alapítványtól az Indiana University Jewish Studies programjához, Bloomington, Indiana, USA.”
*
Vajon elképzelhető-e, hogy a Főigazgatónő ne ismerné azokat a forrásokat, ahol válasz kereshető/található akár a bevezetőben említett, akár egyéb, érdeklődési körében ébredt kétségeire?
Magam, laikusként, az „igent” (elképzelhető) nem hinném életszerűnek.
sp
Illusztrációk: A budapesti ügyvédi kamarából kizárt zsidó ügyvédek listájának a Dr. Soros György nevét tartalmazó oldala, és külön a listából kinagyított, vonatkozó sor. Képernyőfotók, forrás: Arcanum Digitális Tudománytár, https://adtplus.arcanum.hu/hu/
Képernyőfotón: Dr. Schmidt Mária portréja a Terror Háza főigazgatójának internetes oldalán.